Realizowane zadania

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zrealizowaliśmy lub aktualnie realizujemy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (w tym 60kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 29. roku życia, będących bez pracy w województwie wielkopolskim do 12.2019, poprzez rozwój kompetencji i doświadczeń zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby niezarejestrowane oraz zarejestrowane w urzędzie pracy. Projekt jest skierowany do 83 osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 13 osób biernych zawodowo.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to podwyższanie i nabywanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wysokiej jakości szkolenia i staże. W projekcie przewidziano także kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu.

Projekt "Lepszy start w Zachodniopomorskim" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób młodych od 15 do 29 roku życia, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, należące do grupy NEET i zamieszkujące na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 30 osób (18K, 12M) od ich przystąpienia do udziału w projekcie do marca 2018r. 

Grupą docelową będzie 30 młodych osób (18K, 12M) w wieku 15-29 lat. bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, niezarejestrowane w urzędach pracy, należące do grupy NEET i zamieszkujące obszary wiejskie na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Udział w projekcie będzie otwarty, będą mogły wziąć w nim udział również osoby z niepełnosprawnościami.

 

Aktualizacja: 17.08.2018 

Było: Projekt jest skierowany do 70 bezrobotnych  i 10 osób biernych zawodowo.

Jest: Projekt jest skierowany do 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 70 osób biernych zawodowo.

Było: Do udziału w projekcie i podjęcia pełnego wsparcia oferowanego w projekcie można zgłaszać się do 28 lutego 2019 r.

Jest: Do udziału w projekcie i podjęcia pełnego wsparcia oferowanego w projekcie można zgłaszać się do 31 marca 2019 r.

Było: Program jest realizowany w okresie od 01.2018 do 02.2019 

Jest: Program jest realizowany w okresie od 01.2018 do 06.2019 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 80 młodych osób (w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn) do 29. roku życia, będących bez pracy w województwie pomorskim do 02.2019, dzięki uzyskaniu doświadczenia zawodowego oraz podjęciu zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy. Projekt jest skierowany do 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 70 osób biernych zawodowo.

Projekt realizowany jest  w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.03.2017r. -30.03.2018r.

 

Główny cel projektu: aktywizacja społeczno - zawodowa osób powyżej 18 roku życia biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, korzystających z usług pomocy społecznej zamieszkałych na obszarze realizacji projektu opisanym w regulaminie udziału w projekcie.

 

Projekt "Lepszy Start II" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś prioryterowa I Osoby młode na rynku pracy, 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób młodych od 18 do 29 roku życia, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, należące do grupy NEET i zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.2.1 poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 45 osób ( 26K, 19M ) od ich przystąpienia do udziału w projekcie do lutego 2018r. 

Projekt "Kariera zaczyna się po trzydziestce!" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Projekt "Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego" jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w okresie od 01.09.2016r. do 30.09.2017r.

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www