Realizowane zadania

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zrealizowaliśmy lub aktualnie realizujemy.

Głównym celem projektu jest nabycie lub wzrost kompetencji zawodowych i kompetencji kluczowych 32 uczestników projektu (19 kobiet oraz 13 mężczyzn) będących nauczycielami praktycznej nauki zawodu, instruktorami lub kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszkałych na terenie całej Polski.

Projekt ma również na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej poprzez zawiązanie partnerstwa ponadnarodowego, zapewnienie kursów pedagogicznych dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztaty przygotowawcze oraz przede wszystkim poprzez realizację wyjazdu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu polegającym na obserwacji uczestniczącej w instytucjach przyjmujących w Niemczech

Głównym rezultatem proj. będzie nabycie lub wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i kandydatów na instruktorów, poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowych w instytucjach przyjmujących, realizujących dualny system kształcenia w Niemczech. Trwałość rezultatów zostanie zachowana dzięki stworzeniu przez każdego UP podsumowania przebiegu mobilności ponadnarodowej oraz wykazania przykładów dobrych praktyk i rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w pracy z uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu.

Formy wsparcia:

Kurs pedagogiczny dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu (08.19-09.19)

Warsztat dla nauczycieli, instruktorów dotyczący dualnego systemu kształcenia (10.19-11.19, 03.20-05.20)

Przeprowadzenie Warsztatów wprowadzających o dualnym systemie edukacji (DSE) (10.19-11.19, 03.20-05.20)

Przeprowadzenie branżowego kursu językowego (10.09-11.09, 03.20-05.20)

Nawiązanie kontaktów z instytucjami przyjmującymi oraz opracowanie indywidualnych harmonogramów mobilności (10.19-11.19, 05.20)

Pobyt uczestników projektu za granicą - obserwacja uczestnicząca w instytucji przyjmującej (11.19-12.19, 05.20-06.20)

Wartość projektu: 364 592,22 zł

Wartość dofinansowania: 353 654,45 zł

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych na terenie całego województwa pomorskiego. Grupa docelowa stanowi osoby, które straciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. Co najmniej 80% uczestników to osoby z następujących kategorii: osoby w wieku 50 lat lub starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety.

Projekt przewiduje doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy z zakładanym wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50% oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wskaźnikami rezultatu jest liczba osób, które nabyły kwalifikacje lub kompetencje po skończonym programie na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu. Projekt jest realizowany w terminie 2017-06-01 do 2019-12-31. 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (w tym 60kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 29. roku życia, będących bez pracy w województwie wielkopolskim do 12.2019, poprzez rozwój kompetencji i doświadczeń zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby niezarejestrowane oraz zarejestrowane w urzędzie pracy. Projekt jest skierowany do 83 osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 13 osób biernych zawodowo.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to podwyższanie i nabywanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wysokiej jakości szkolenia i staże. W projekcie przewidziano także kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu.

Projekt "Kariera zaczyna się po trzydziestce!" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www