Projekt "Powrót do pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego" jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w okresie od 01.09.2016r. do 30.09.2017r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa „MT” Monika Tarczyńska, ul. Klonowa 6, 42-233 Antoniów.

Wartość projektu wynosi 1001998,80 zł, a wkład Funduszy Europejskich wynosi 851698,98 zł.

Projekt skierowany jest do 73 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu są osoby powyżej 30 r.ż. należące do następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy), posiadające wykształcenie średnie, zawodowe lub niższe, osoby powyżej 50 r.ż., osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie w formie:

- zajęć indywidualnych z psychologiem (5h)

- zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym (5h)

- warsztatów grupowych (maks. 15 osób w grupie) z doradcą zawodowym (4 spotkania, w sumie 28h na jedną grupę)

- szkoleń zawodowych na stanowisku spawacz (250h), pokojowa/pokojowy (150h) lub pomoc kuchenna (150h) lub innych

- stażu zawodowego u pracodawcy (3 miesiące)

- konsultacji indywidualnych z pośrednikiem pracy (5h).

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 73 osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego.

Regulamin projektu            formularz zgoszeniowy

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www