Projekt "Lepszy Start II" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś prioryterowa I Osoby młode na rynku pracy, 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób młodych od 18 do 29 roku życia, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, należące do grupy NEET i zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.2.1 poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 45 osób ( 26K, 19M ) od ich przystąpienia do udziału w projekcie do lutego 2018r. 

Grupą docelową będzie 45 młodych osób ( 26K, 19M ) w wieku 18-29 r.ż. bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, niezarejestrowane w urzędach pracy, należące do grupy NEET i zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego w rozumieniu przepisu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Udział w projekcie będzie otwarty, będą mogły wziąć w nim udział również osoby z niepełnosprawnościami.

Główne rezultaty projektu: 

- zwiększenie motywacji uczestników do powrotu na rynek pracy,

- określenie Indywidualnego Planu Działania w oparciu o posiadanie predyspozycje

- dostarczenie pożądanych danych kwalifikacji zawodowych UP w zawodach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza,

- zapewnienie staży dla uczestników projektu ( zgodnych z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk), 

- zapewnienia min. 43% uczestników projektu.

 

Zadania projektu:

1. Indywidualne zajęcia z psychologiem - 8h/os.

2. Warsztaty, zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym - zaj. indywidualne 5h/os., warsztaty grupowe: 3 grupy po 15 os.- cykl 4 spotkań po 28h.

3. Przeprowadzanie szkoleń zawodowych na ratownika wodnego - 183h ( zgodnymi z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach         wodnych ) oraz innych zgodnych IPD Uczestnika Projektu.

4. Staże zawodowe - 3 miesiące i pośrednictwo pracy 

 

 

formularz zgłoszeniowy          Regulamin udziału w projekcie          Regulamin  zwrotu kosztów dojazdu

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www