Projekt realizowany jest  w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.03.2017r. -30.03.2018r.

 

Główny cel projektu: aktywizacja społeczno - zawodowa osób powyżej 18 roku życia biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, korzystających z usług pomocy społecznej zamieszkałych na obszarze realizacji projektu opisanym w regulaminie udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do 25 osób (13 Kobiet,12 Mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż., biernych zawodowo oraz bezrobotnych ,
korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych na obszarze realizacji projektu opisany w regulaminie dostępnym poniżej, w
tym min. 15% osób (t.j. 4 os., 2 Kobiety ,2 Mężczyzn) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

 

 

Zadania:

- przeprowadzenie zajęć motywujących z psychologiem (10h/os)

- przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawno-obywatelskiego i finansowego (3h/os)

- przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania (5h/os) - Przeprowadzenie szkoleń zawodowych: Spawacz metodą MAG i TIG oraz krawiec i operator maszyn do szycia (Zgodnych z Europejskimi Ramami jakości Staży i Praktyk).

- zadania związane ze stażami zawodowymi i pośrednictwem pracy (5h/os). Co najmniej 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje.

 

Zakładane rezultaty projektu: 

- aktywizacja zawodowa co najmniej 22% Uczestnikó Projektu (12 % w odniesieniu do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

- aktywizację społeczno-zatrudnieniową co najmniej 56 % UP (46% w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

- zwiększenie zdolności zatrudnienia wszystkich Uczestników Projektu.

Najważniejszymi efektami jakie projekt ma dać jego uczestnikom jest zwiększenie motywacji do pracy oraz podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez okres co najmniej 3
miesięcy.

Dokumenty:

Regulamin, załączniki

 

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www