Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych na terenie całego województwa pomorskiego. Grupa docelowa stanowi osoby, które straciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. Co najmniej 80% uczestników to osoby z następujących kategorii: osoby w wieku 50 lat lub starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety.

Projekt przewiduje doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy z zakładanym wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50% oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wskaźnikami rezultatu jest liczba osób, które nabyły kwalifikacje lub kompetencje po skończonym programie na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu. Projekt jest realizowany w terminie 2017-06-01 do 2019-12-31. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych na terenie całego województwa pomorskiego. Grupa docelowa stanowi osoby, które straciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. Co najmniej 80% uczestników to osoby z następujących kategorii: osoby w wieku 50 lat lub starsze, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety.

Projekt przewiduje doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy z zakładanym wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50% oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wskaźnikami rezultatu jest liczba osób, które nabyły kwalifikacje lub kompetencje po skończonym programie na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu. Projekt jest realizowany w terminie 2017-06-01 do 2019-12-31. 

 

Dokumenty rekrutacyjne do ścieżki dotacyjnej:

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego

Formularz zgłoszeniowy

Wzór Biznesplanu

Karta Oceny Biznesplanu 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Wzór wniosku o przyznanie dotacji

Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT - czynnego

Wzór oświadczenia o nieotrzymywaniu pomocy de minimis.

Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS

Termin składania wniosków

Dokumenty potrzebne do dotacji

Załącznik do Biznesplanu

Lista uczestników - ścieżka dotacyjna ( I i II grupa) 

Uaktualniony termin składania wniosków 

Wydłużony termin oceny złożonych wniosków

Lista wniosków, które po ocenie formalnej zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej ( I i II grupa) 

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( I i II grupa) 

Wyniki konkursu na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na otwarcie działalności gospodarczej ( I i II grupa) 

Wyniki konkursu na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. ( I i II grupa) 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - zaktualizowany

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu - zaktualizowany

Lista uczestników - ścieżka dotacyjna (III grupa)

Termin składania wniosków (III grupa)

Lista wniosków, które po ocenie formalnej zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej ( III grupa)

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (III grupa)

Wyniki konkursu na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na otwarcie działalności gospodarczej ( III grupa)

Wyniki konkursu na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (III grupa)

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www