Aktualizacja: 17.08.2018 

Było: Projekt jest skierowany do 70 bezrobotnych  i 10 osób biernych zawodowo.

Jest: Projekt jest skierowany do 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 70 osób biernych zawodowo.

Było: Do udziału w projekcie i podjęcia pełnego wsparcia oferowanego w projekcie można zgłaszać się do 28 lutego 2019 r.

Jest: Do udziału w projekcie i podjęcia pełnego wsparcia oferowanego w projekcie można zgłaszać się do 31 marca 2019 r.

Było: Program jest realizowany w okresie od 01.2018 do 02.2019 

Jest: Program jest realizowany w okresie od 01.2018 do 06.2019 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 80 młodych osób (w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn) do 29. roku życia, będących bez pracy w województwie pomorskim do 02.2019, dzięki uzyskaniu doświadczenia zawodowego oraz podjęciu zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy. Projekt jest skierowany do 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 70 osób biernych zawodowo.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to podwyższanie i nabywanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wysokiej jakości szkolenia i staże. W projekcie przewidziano także kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym;

- płatne szkolenia zgodne z Indywidualnym Planem Działania;

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe;

- indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 

 

Do projektu zapraszamy osoby młode do 29. roku życia zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), bierne zawodowo, nie biorące udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Do udziału w projekcie i podjęcia pełnego wsparcia oferowanego w projekcie można zgłaszać się do 31 marca 2019 r.  

W celu przystąpienia do projektu należy osobiście wypełnić Formularz zgłoszeniowy lub przesłać go drogą pocztową do siedziby biura projektu na adres adresem: 

Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz 

ul. Mikołaja Reja 19/5

81-441 Gdynia 

Biuro czynne jest w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

W celu zasięgnięcia informacji oraz pomocy zapraszamy do kontaktu z panią Adrianną Juszczuk

tel.: 536 820 618

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najważniejsze informacje zawarte w Regulaminie:

 1. Każdy uczestnik projektu może skorzystać z indywidualnie dobranej  ścieżki wsparcia (pakietu), składającej się  z:

- indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnego Planu Działania (4 godzin dla Uczestnika Projektu);

- indywidualne doradztwo zawodowe ( 6 godz. dla Uczestnika Projektu);

- szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania (IPD) Uczestnika Projektu

- staże zawodowe (3 miesiące);

- pośrednictwo pracy (4 godzin dla Uczestnika Projektu).

 1. Uczestnik projektu może skorzystać wyłącznie z form wsparcia zgodnych z zaplanowanym
  dla niego Indywidualnym Planem Działania. Korzystanie tylko z wybranych form wsparcia
  nie jest możliwe.
 2. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 18 do 29 r.ż., w tym również z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego (w rozumieniu KC), niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym będące biernymi zawodowo, bądź bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, które nie figurują w publicznych rejestrach, należące do grupy NEET  ( z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu  3.1) tj. łącznie spełniające następujące trzy warunki
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 3. Uczestnicy  projektu zobowiązują się do systematycznego i punktualnego uczęszczania
  na wszystkie zajęcia oraz ukończenia wszystkich form wsparcia zgodnie z zaplanowaną
  dla nich indywidualną ścieżką.
 4. Uczestnicy otrzymują zaliczenie danej formy wsparcia na podstawie obecności na co najmniej 80% zajęć w przypadku zajęć grupowych oraz 100% frekwencji na zajęciach indywidulanych.
 5. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.
 6. Stypendium szkoleniowe wypłacane uczestnikom jest naliczane proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia. Stypendium szkoleniowe wynosi 6,65 zł netto za 1 godzinę szkolenia.
 7. Warunkiem otrzymania stypendium w pełnej wysokości jest przepracowanie zaplanowanej liczby godzin lub udział w szkoleniu lub stażu potwierdzony przez dostarczenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji i wszystkich danych niezbędnych do dokonania wypłaty. W przypadku szkolenia stypendium zostanie wypłacone w przeciągu 15 dni po zakończonej formie wsparcia. Stypendium stażowe będzie wypłacane po zakończonym miesiącu stażu na podstawie dostarczonej listy obecności do  15 dnia kolejnego miesiąca. Stypendium za ostatni miesiąc stażu zostanie wypłacone po dostarczeniu przez stażystę i pracodawcę wszystkich dokumentów wymaganych do przedłożenia, wskazanych w umowie stażowej.

 

Program jest realizowany w okresie od 01.2018 do 06.2019 

Linki do pobrania: 

Formularz rekrutacyjny

Regulamin udziału w projekcie 

Zwrot kosztów dojazdu

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www