Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (w tym 60kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 29. roku życia, będących bez pracy w województwie wielkopolskim do 12.2019, poprzez rozwój kompetencji i doświadczeń zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby niezarejestrowane oraz zarejestrowane w urzędzie pracy. Projekt jest skierowany do 83 osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 13 osób biernych zawodowo.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to podwyższanie i nabywanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wysokiej jakości szkolenia i staże. W projekcie przewidziano także kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym;

- płatne szkolenia zgodne z Indywidualnym Planem Działania;

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe;

- indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. 

Do projektu zapraszamy osoby, które ukończyły 29. roku życia i  zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego, bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), bierne zawodowo, nie biorące udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Rekrutacja do  udziału w projekcie i podjęcia pełnego wsparcia oferowanego w projekcie odbywa się do wyczerpania miejsc.  

W celu przystąpienia do projektu należy osobiście wypełnić i dostarczyć Formularz zgłoszeniowy lub przesłać go drogą pocztową do siedziby biura projektu na adres: 

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

ul. Serbinowska 1A,

62-800 Kalisz

Biuro czynne jest w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

W celu zasięgnięcia informacji oraz pomocy zapraszamy do kontaktu z panią Adrianną Juszczuk.

tel.: 536 820 618

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Najważniejsze informacje zawarte w Regulaminie:

 1. Każdy uczestnik projektu może skorzystać z indywidualnie dobranej  ścieżki wsparcia (pakietu), składającej się  z:

- indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnego Planu Działania (4 godz. dla Uczestnika Projektu);

- indywidualne doradztwo zawodowe ( 4 godz. dla Uczestnika Projektu);

- szkolenia zawodowe zgodne z Indywidualnym Planem Działania (IPD) Uczestnika Projektu

- staże zawodowe (3 miesiące);

- pośrednictwo pracy (4 godzin dla Uczestnika Projektu).

 1. Uczestnik projektu może skorzystać wyłącznie z form wsparcia zgodnych z zaplanowanym
  dla niego Indywidualnym Planem Działania. Korzystanie tylko z wybranych form wsparcia
  nie jest możliwe.
 2. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 r.ż., w tym również z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na obszarze woj. wielkopolskiego (w rozumieniu KC), niezarejestrowane lub zarejestrowane w urzędach pracy, w tym będące biernymi zawodowo, bądź bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, które nie figurują w publicznych rejestrach).
 3. Uczestnicy  projektu zobowiązują się do systematycznego i punktualnego uczęszczania
  na wszystkie zajęcia oraz ukończenia wszystkich form wsparcia zgodnie z zaplanowaną
  dla nich indywidualną ścieżką.
 4. Uczestnicy otrzymują zaliczenie danej formy wsparcia na podstawie obecności na co najmniej 80% zajęć w przypadku zajęć grupowych oraz 100% frekwencji na zajęciach indywidualnych.
 5. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.
 6. Stypendium szkoleniowe wypłacane uczestnikom jest naliczane proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia. Stypendium szkoleniowe wynosi 6,65 zł netto za 1 godzinę szkolenia.
 7. Warunkiem otrzymania stypendium w pełnej wysokości jest przepracowanie zaplanowanej liczby godzin lub udział w szkoleniu lub stażu potwierdzony przez dostarczenie prawidłowo wypełnionej dokumentacji i wszystkich danych niezbędnych do dokonania wypłaty. W przypadku szkolenia stypendium zostanie wypłacone w przeciągu 15 dni po zakończonej formie wsparcia. Stypendium stażowe będzie wypłacane po zakończonym miesiącu stażu na podstawie dostarczonej listy obecności do  15 dnia kolejnego miesiąca. Stypendium za ostatni miesiąc stażu zostanie wypłacone po dostarczeniu przez stażystę i pracodawcę wszystkich dokumentów wymaganych do przedłożenia, wskazanych w umowie stażowej.

 

Program jest realizowany w okresie od 06.2018 do 12.2019 

Linki do pobrania: 

Formularz rekrutacyjny

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o udzielenie zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie o wykorzystaniu prywatnego pojazdu

Umowa użyczenia samochodu

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www