Celem głównym niniejszego projektu grantowego "Zwiększenie efektywności wsparcia dla przedsiębiorców metodą Design Thinking" jest poszerzenie oferty wsparcia skierowanego do 10 nowych przedsiębiorców z województwa pomorskiego, którzy w przeciągu ostatniego roku otrzymali dotację na otwarcie działalności gospodarczej poprzez opracowanie programu szkolenia  wzmacniającego ich kompetencje kluczowe: przedsiębiorczości  i inicjatywności oraz kompetencje społeczne i obywatelskie, we współpracy z partnerem ponadnarodowym,  do grudnia 2019 roku. Projekt grantowy ma na celu zwiększenie wysokiej jakości wsparcia skierowanego do młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą dzięki dotacji udzielonej w ramach projektu standardowego, aby wydłużyć trwałość (żywotność) ich firm.

Projekt grantowy jest projektem komplementarnym do projektu standardowego „Recepta na Zwolnienie”, który skierowany jest do 80 osób (50K,30M). Grupę docelową projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Co najmniej 80% uczestników (64 osoby)projektu stanowić będą łącznie osoby z następujących kategorii: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, -osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety. Z całej grupy docelowej, 25 osób (15 K i 10 M) otrzyma lub już otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt grantowy skierowany jest do tej samej grupy osób (odbiorców), przy czym zawęża liczebność do 10 UP.

Biuro Projektów Europejskich proponuje stworzenie i pilotaż oraz wdrożenie nowego rozwiązania skierowanego przede wszystkim do użytkowników i opartego na programie - modelu wsparcia uczestników projektu standardowego we wzmocnieniu ich kluczowych kompetencji: inicjatywności i przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych i obywatelski.
Projekt  grantowy natomiast będzie polegał przede wszystkim na:
- stworzeniu programu wsparcia dla młodych przedsiębiorców oraz przeszkolenia przedstawicieli użytkownika z tego jak z niego korzystać,
- stworzenie platformy wsparcia dla uczestników projektu i osób realizujących projekt standardowy, poprzez którą usprawniona zostanie komunikacja, oraz dodatkowe materiały dla uczestników projektu i użytkownika,
- opracowanie  kursu e-learningowego który zostanie zamieszczony na platformie i udostępniony uczestnikom projektu.

Materialną formą proponowanego rozwiązania będą:
 - platforma e-learningowa, zawierająca wszystkie wymienione wcześniej elementy i funkcje, m. in. Metodykę dotyczącą realizacji kursu, materiały szkoleniowe, dodatkowe materiały z zakresu DT itp.,
- publikacja będąca opisem nowego rozwiązania,
- rekomendacje dla użytkowników.

Wartość projektu: 99 922,00 zł.

Link do platformy: www.bpe.biz.pl/dt

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www