Celem projektu jest wyposażenie osób realizujących projekt standardowy w kompetencje i narzędzia służące efektywniejszemu wsparciu kobiet w pozostaniu na rynku pracy poprzez wypracowanie wraz z partnerem zagranicznym do grudnia 2019 r. nowego rozwiązania zawierającego przewodnik cyfrowy dla użytkowników oraz program szkolenia.

Wnioskodawca proponuje stworzenie i wdrożenie nowego rozwiązania, zawierającego przewodnik cyfrowy na temat tego jak pracować z kobietami – uczestniczkami w projektach oraz program szkolenia wzmacniającego kompetencje użytkowników tj. osób realizujących projekt standardowy w zakresie wsparcia kobiet na rynku pracy.

Poprzez wyposażenie osób realizujących projekt w nowe kompetencje i narzędzia Grantobiorca chce wzmocnić pewność siebie kobiet powracających na rynek pracy, nauczyć jak rozmawiać z kobietami i wzmocnić ich wiarę we własne siły, wskazać im możliwości zachowania balansu między życiem zawodowym i osobistym, zarządzania czasem własnym, niwelowania barier w podjęciu zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, zachęcania kobiet do aktywizacji zawodowej. Osoby pracujące przy realizacji projektów, często nie mają wystarczających narzędzi lub wiedzy jak efektywnie wspierać kobiety w tym zakresie.

Nowe rozwiązanie przyczyni się do spełnienia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej kobiet w projekcie standardowym, oraz realizacji innych projektów skierowanych do bezrobotnych i biernych zawodowo. Ze wstępnej diagnozy i doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że wsparcie oferowane kobietom bywa niewystarczające w niwelowaniu barier równościowych i po ukończeniu przez kobietę projektu, jej sytuacja na rynku pracy się nie zmienia. 

Rezultatami projektu będą:

- przewodnik cyfrowy,

- program szkolenia,

- platforma internetowa, zawierająca wszystkie elementy wymienione w opisie zadań.

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www