Głównym celem projektu jest nabycie lub wzrost kompetencji zawodowych i kompetencji kluczowych 32 uczestników projektu (19 kobiet oraz 13 mężczyzn) będących nauczycielami praktycznej nauki zawodu, instruktorami lub kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszkałych na terenie całej Polski.

Projekt ma również na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej poprzez zawiązanie partnerstwa ponadnarodowego, zapewnienie kursów pedagogicznych dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztaty przygotowawcze oraz przede wszystkim poprzez realizację wyjazdu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu polegającym na obserwacji uczestniczącej w instytucjach przyjmujących w Niemczech

Głównym rezultatem proj. będzie nabycie lub wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu i kandydatów na instruktorów, poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowych w instytucjach przyjmujących, realizujących dualny system kształcenia w Niemczech. Trwałość rezultatów zostanie zachowana dzięki stworzeniu przez każdego UP podsumowania przebiegu mobilności ponadnarodowej oraz wykazania przykładów dobrych praktyk i rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w pracy z uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu.

Formy wsparcia:

Nawiązanie partnerstwa ponadnarodowego (10.2019)

Kurs pedagogiczny dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu (06.20)

Warsztat dla nauczycieli, instruktorów dotyczący dualnego systemu kształcenia (02.2020, 08.2021)

Nawiązanie kontaktów z instytucjami przyjmującymi oraz opracowanie indywidualnych harmonogramów mobilności (10.19-06.2021)

Pobyt uczestników projektu za granicą - obserwacja uczestnicząca w instytucji przyjmującej (08-11.2021)

Wartość projektu: 364 592,22 zł

Wartość dofinansowania: 353 654,45 zł

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www