Realizowane zadania

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zrealizowaliśmy lub aktualnie realizujemy.

 

Harmonogram

 

 

Psycholog - P.Sz. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19

15.05.2022 8:00-18:30 

16.05.2022 8:00-14:00

17.05.2022 14:00-18:30

 

Psycholog - R.O. 

adres: 64-800 Chodzież,  ul. Reymonta 12

13.05.2022 15:30- 20:00

14.05.2022 8:00- 20.30

15.05.2022 8:00-19:00 

 

Doradca zawodowy  – A.P., A.R. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19, 20 

12.05.2022 8:00-16:00

13.05.2022 8:00-16:00

13.05.2022 8:00-16:00

 

Doradztwo zawodowe - W.N 

adres: ul. Czechowskiego 6c, 64-800 Chodzież 

02.05.2022 8:00-20:30 

08.05.2022  8:00-20:30

09.05.2022  8:00-20:30

10.05.2022 16:15-20:15

11.05.2022 16:15-20:15

12.05.2022  8:00-18:30

 

Pracownik socjalny – K.Ł. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Ks. Dr. T. Malepszego 12

19.04.2022  15:40-19:40 

20.04.2022 15:40-19:40

21.04.2022 15:40-19:40

22.04.2022 15:40-19:40

23.04.2022 18:00-20:00

25.04.2022 15:40-19:40

26.04.2022 15:40-19:40

27.04.2022 15:40-19:40

28.04.2022 15:40-19:40

29.04.2022 15:40-19:40

30.04.2022 8:00-14:00

 

Pracownik socjalny – A.P.

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19

21.04.2022 08:00- 12:00  

22.04.2022 08:00- 12:00  

25.04.2022 08:00- 18:00 

26.04.2022 10:00- 16:00

27.04.2022 10:00-18:00

28.04.2022 8:00-14:00

29.04.2022 8:00-10:00

30.04.2022 8:00-10:00

04.052022 8:00-10:00

 

Szkolenie  zawodowe - Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie 

3.01 -13.01.2022 08:00- 16:45  

 

Poradnictwo prawne - K.W.

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

8.12.2021 08:00- 20:30  

9.12.2021 08:00- 20:30  

10.12.2021 08:00- 20:30  

11.12.2021 08:00- 15:30  - zajęcia grupowe 

 

Poradnictwo psychologiczne – P.Sz.

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

6.12.2021 08:00- 20:30  

8.12.2021 08:00- 20:30  

9.12.2021 08:00- 20:30  

 

Doradztwo zawodowe – A.P.

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

28.11.2021 08:00- 20:30  

01.12.2021 08:00- 20:30 

02.12.2021 08:00- 20:30   

03.12.2021 08:00- 16:30   

 

 

Pracownik socjalny – A.G.

adres: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, sala nr 8

15.11.2021 14:00- 20:00  

16.11.2021 14:00- 20:00  

17.11.2021 14:00- 20:00  

18.11.2021 14:00- 20:00  

19.11.2021 14:00- 20:00  

20.11.2021 08:00- 14:00  

 

Pracownik socjalny – M.C.

adres: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, sala nr 11

15.11.2021 14:00- 20:00  

16.11.2021 14:00- 20:00  

17.11.2021 14:00- 20:00  

18.11.2021 14:00- 20:00  

19.11.2021 14:00- 20:00  

20.11.2021 08:00- 14:00  

 

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowej 72 (44K,28M) osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, charakteryzujących się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wągrowieckim, złotowskim, kolskim województwa wielkopolskiego, dzięki realizacji programu aktywnej integracji zawierającego usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym w terminie 01.09.2021-30.11.2022r.

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

„Job shadowing -nowe doświadczenia, nowe kompetencje”

 

1.Warsztaty dualnego kształcenia 1 grupa:

Data: 14-15.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: al. Piłsudskiego 46, Gdynia

 

2.Warsztaty dualnego kształcenia 2 grupa:

Data: 28-29.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Grójecka 1/3, Warszawa

 

3. Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Data: 04-12.06.2020r.

Szkolenie on-line realizowane przez Centrum Kształcenia Prymus

 

4. Warsztaty dualnego kształcenia 3 grupa:

Data: 06-07.08.2021r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne

 

5. Job shadowing 1 grupa

Data: 15-21.08.2021r.

Godzina: 09.00-17.00

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (15890, Werkstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Werkstraße 6, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Hotel Esplanade (Seestraße 49, 15526 Bad Saarow, Niemcy)

 

6. Job shadowing 2 grupa

Data: 19-25.09.2021r.

Godzina: 09.00-17.00

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (15890, Werkstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Werkstraße 6, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Hotel Esplanade (Seestraße 49, 15526 Bad Saarow, Niemcy)

 

7. Warsztaty dualnego kształcenia 4 grupa:

Data: 28-29.10.2021r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: ul. Mikołaja Reja 19/5, 81-441 Gdynia

 

8.

Job shadowing 2 grupa

Data: 14-20.11.2021r.

Godzina: 09.00-17.00

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (15890, Werkstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Werkstraße 6, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Hotel Esplanade (Seestraße 49, 15526 Bad Saarow, Niemcy)

 

Projekt „30+ na start (III)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciech Miłosz jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Projekt „30+ na start (II)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 60 osób młodych (36K,24M) w wieku 18-29 lat z obszaru województwa pomorskiego, należących do grup:

-biernych zawodowo,

-bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,

-osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

-ubodzy pracujący,

-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywil.-prawnych  

poprzez przekwalifikowanie,uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia w okresie 01.2020 -03.2021 r.

 

Projekt "Kariera zaczyna się po trzydziestce!" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

 

Projekt „Lepszy start do kariery” jest projektem rozszerzonym do projektu standardowego „Kariera zaczyna się po trzydziestce!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększone zatrudnienie osób bezrobotnych, należących do grupy docelowej z powiatów znajdujących się w obszarze realizacji projektu.

Projekt grantowy ma na celu rozwiązanie problemów, jakimi są: komunikacja z uczestnikami projektów standardowych, pozyskiwanie miejsc stażowych dla uczestników u pracodawców, którzy wyrażają chęć zatrudnienia stażystów oraz poszukiwania pracy odpowiadającej potrzebom uczestnika i wymogom rynku pracy.

Głównym celem projektu jest nabycie lub wzrost kompetencji zawodowych i kompetencji kluczowych 32 uczestników projektu (19 kobiet oraz 13 mężczyzn) będących nauczycielami praktycznej nauki zawodu, instruktorami lub kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszkałych na terenie całej Polski.

Projekt ma również na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej poprzez zawiązanie partnerstwa ponadnarodowego, zapewnienie kursów pedagogicznych dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztaty przygotowawcze oraz przede wszystkim poprzez realizację wyjazdu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu polegającym na obserwacji uczestniczącej w instytucjach przyjmujących w Niemczech