Realizowane zadania

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zrealizowaliśmy lub aktualnie realizujemy.

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

„Job shadowing -nowe doświadczenia, nowe kompetencje”

 

1.Warsztaty dualnego kształcenia 1 grupa:

Data: 14-15.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: al. Piłsudskiego 46, Gdynia

 

2.Warsztaty dualnego kształcenia 2 grupa:

Data: 28-29.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Grójecka 1/3, Warszawa

 

3. Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Data: 04-12.06.2020r.

Szkolenie on-line realizowane przez Centrum Kształcenia Prymus

 

4. Warsztaty dualnego kształcenia 3 grupa:

Data: 06-07.08.2021r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne

 

5. Job shadowing 1 grupa

Data: 15-21.08.2021r.

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt(Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Landhaushotel "Prinz Albrecht" (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

 

6. Job shadowing 2 grupa

Data: 19-25.09.2021r.

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt(Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Landhaushotel "Prinz Albrecht" (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

 

Projekt „30+ na start (III)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciech Miłosz jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

Projekt „30+ na start (II)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 60 osób młodych (36K,24M) w wieku 18-29 lat z obszaru województwa pomorskiego, należących do grup:

-biernych zawodowo,

-bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,

-osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

-ubodzy pracujący,

-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywil.-prawnych  

poprzez przekwalifikowanie,uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia w okresie 01.2020 -03.2021 r.

 

Projekt "Kariera zaczyna się po trzydziestce!" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

 

Projekt „Lepszy start do kariery” jest projektem rozszerzonym do projektu standardowego „Kariera zaczyna się po trzydziestce!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększone zatrudnienie osób bezrobotnych, należących do grupy docelowej z powiatów znajdujących się w obszarze realizacji projektu.

Projekt grantowy ma na celu rozwiązanie problemów, jakimi są: komunikacja z uczestnikami projektów standardowych, pozyskiwanie miejsc stażowych dla uczestników u pracodawców, którzy wyrażają chęć zatrudnienia stażystów oraz poszukiwania pracy odpowiadającej potrzebom uczestnika i wymogom rynku pracy.

Głównym celem projektu jest nabycie lub wzrost kompetencji zawodowych i kompetencji kluczowych 32 uczestników projektu (19 kobiet oraz 13 mężczyzn) będących nauczycielami praktycznej nauki zawodu, instruktorami lub kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszkałych na terenie całej Polski.

Projekt ma również na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej poprzez zawiązanie partnerstwa ponadnarodowego, zapewnienie kursów pedagogicznych dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, warsztaty przygotowawcze oraz przede wszystkim poprzez realizację wyjazdu nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu polegającym na obserwacji uczestniczącej w instytucjach przyjmujących w Niemczech

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (w tym 60kobiet i 40 mężczyzn) powyżej 29. roku życia, będących bez pracy w województwie wielkopolskim do 12.2019, poprzez rozwój kompetencji i doświadczeń zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby niezarejestrowane oraz zarejestrowane w urzędzie pracy. Projekt jest skierowany do 83 osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy i 13 osób biernych zawodowo.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to podwyższanie i nabywanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wysokiej jakości szkolenia i staże. W projekcie przewidziano także kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu.

Rozpoczęto realizację Projektu „30+ na start (III)”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób pracujących. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, jak również poprawę sytuacji zawodowej na rynku pracy osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czy ubogich pracujących.

Dowiedz się więcej → Projekt "30 + na start (III)"

 

Celem projektu jest wyposażenie osób realizujących projekt standardowy w kompetencje i narzędzia służące efektywniejszemu wsparciu kobiet w pozostaniu na rynku pracy poprzez wypracowanie wraz z partnerem zagranicznym do grudnia 2019 r. nowego rozwiązania zawierającego przewodnik cyfrowy dla użytkowników oraz program szkolenia.