Projekt „30+ na start (II)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Działaniami Projektu objętych zostanie 81 osób (w tym: 49 osób bezrobotnych i 32 osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy) ze wspomnianego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób pracujących. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, jak również poprawę sytuacji zawodowej na rynku pracy osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czy ubogich pracujących.

Działania kierowane będą do osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni, Sopotu, Gdańska, powiatu puckiego i wejherowskiego:
1. pozostających bez pracy z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
2. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają kompleksowy obligatoryjny proces aktywizacji zawodowej w postaci:
• opracowania Indywidualnego Planu Działania,
• indywidualne poradnictwo zawodowe,
• pośrednictwo pracy,
• grupowe warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy,
• wsparcie psychologiczno-doradcze,
• kursy, szkolenia.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb wskazanych w Indywidualnym Planie Działania Uczestnik Projektu może zostać objęty wsparciem dodatkowym w postaci:
• stażu zawodowego,
• zatrudnienia subsydiowanego.

Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:
1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
2. Ocena formalna i merytoryczna.
3. Rozmowa rekrutacyjna w celu zbadania poziomu motywacji i predyspozycji zawodowych.

Biuro Projektu
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 58 668 20 32; 58 668 20 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Partner Projektu
Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz
ul. Reja 19/5 81-441 Gdynia
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Całkowita wartość projektu: 1 537 068 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie: 1 460 215 zł.

 

Dokumenty projektowe:

 

Załączniki 2-5 do umowy uczestnictwa w szkoleniu - wnioski: o zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztów opieki nad dzieckiem, o przyznanie stypendium szkoleniowego.

 

REGULAMIN PROJEKTU

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

ZAŁ.2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów RPO WP na lata 2014-2020- dane uczestników indywidualnych

ZAŁ.3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

ZAŁ.4 – Formularz danych osobowych SL 2014

ZAŁ.5 – Oświadczenie osoby pracującej

ZAŁ.6 – Oświadczenie osób ubogich pracujących

ZAŁ.7 – Wzór zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

ZAŁ.8 – Umowa uczestnictwa

ZAŁ.9 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

ZAŁ.10 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu

ZAŁ.11 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

ZAŁ.12 – Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych 3,5,6 RPO WP 2014-2020nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

ZAŁ.13 – Oświadczenie COVID-19

 

 

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe do projektu należy składać w Biurze Projektu – Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Gdynia,  ul. 10 Lutego 24).

 

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www