Projekt "Kariera zaczyna się po trzydziestce!" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnianie Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych ( 52 kobiet oraz 38 mężczyzn) zarejestrowanych w urzędach pracy w powiatach: człuchowskim, kościerskim, lęborskim, puckim, słupskim, starogardzkim, wejherowskim, bytowskim, kwidzyńskim, malborskim, chojnickim, nowodworskim, sztumskim. Projekt obejmuje osoby należące do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększone zatrudnienie osób bezrobotnych, należących do grupy docelowej z powiatów znajdujących się w obszarze realizacji projektu. Główne działania: indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe np.spawacz metodą MAG i TIG, pracownik biurowy lub inne wynikające z Indywidualnego Planu Działania uczestników i zapotrzebowania na rynku pracy, realizacja staży zawodowych oraz pośrednictwo pracy. Najważniejszym efektem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez Uczestników Projektu przez co najmniej 3 miesiące.  

Planowanym efektem Projektu będzie uzyskanie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez Uczestników Projektu przez co najmniej 3 miesiące. Osiągnięty zostanie wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 45% tj. 41 Uczestników Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie otrzyma zatrudnienie zgodne z określonymi w konkursie wytycznymi.

Wartość Projektu: 1 259 561,28 zł.

Wartość dofinansowania: 1 196 583,22 zł.

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www