Projekt „30+ na start (III)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciech Miłosz jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 

 

zit-1200x800-2

Działaniami Projektu objętych zostanie 55 osób (w tym: 33 osoby bezrobotne i 22 osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy) ze wspomnianego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób pracujących. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, jak również poprawę sytuacji zawodowej na rynku pracy osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czy ubogich pracujących.

Działania kierowane są do osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni, Sopotu, Gdańska, powiatu puckiego i wejherowskiego:

 1. pozostających bez pracy z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 2. pracujących (zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),
 3. ubogich pracujących.

W ramach udziału w projekcie Uczestnicy otrzymają pomoc w:

 1. określeniu indywidualnej ścieżki zawodowej, poprzez:
 • wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy,
 1. zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców poprzez :
 • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji lub kompetencji zawodowych,
 • staże służące nabywaniu lub uzupełnieniu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:
1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
2. Ocena formalna i merytoryczna.
3. Rozmowa rekrutacyjna w celu zbadania poziomu motywacji i predyspozycji zawodowych.

Biuro Projektu
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24,81-364 Gdynia
tel. 58 668 20 32; 58 668 20 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Partner Projektu
Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz
ul. Reja 19/5,81-441 Gdynia
tel. 58 713 53 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Całkowita wartość projektu: 1 036 715,33 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie: 984 879,56 zł

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www